Statutárním orgánem nadačního fondu je správní rada. Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech jeho záležitostech.

 

Ing. Dušan Fibingr, Ph.D.

Předseda správní rady

„Každý den si uvědomuji hodnotu daru mít doma zdravé dítě. Snad má práce pro nadaci udělá co nejvíce rodin stejně šťastných“

V letech 2000 – 2012 působil jako vědeckovýzkumný pracovník na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně pro oblast ekonomie. Na této univerzitě získal i své akademické tituly.

Od roku 2005 podniká v několika společnostech, přičemž úspěšný prodej některých z nich mu umožňuje věnovat se záležitostem nadačního fondu bez finančních nároků. Kromě osobního přínosu hradí za nadační fond také veškerý provoz kanceláře.

 

Zástupci České neonatologické společnosti:

 

MUDr. Jan Melichar

Místopředseda správní rady

„Právě ti nejmenší potřebují největší pomoc“

Jako neonatolog pracoval 25 let v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze (na novorozeneckém oddělení s JIRP, sekundář, vedoucí odd. JIP a RES, zástupce primáře). Od roku 2002 do současnosti působí jako odborný asistent na lékařské fakultě UK. Od roku 2011 je zaměstnán na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, na oddělení neonatologie, jako lékař specialista. Od založení nadace pomáhá s její činností bez finančních nároků.

 

MUDr. Ivo Borek

Člen správní rady

"Po třiceti letech působení v oboru neonatologie a jako čtyřnásobný otec se snažím zúročit své zkušenosti nejenom v péči u lůžka novorozence"

Od roku 1984 pracuje jako dětský lékař - neonatolog na Neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice Brno, od roku 1993 ve funkci primáře.
Působí jako odborný asistent Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno, lektor Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, lékař Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje pro transport novorozenců a člen výboru České neonatologické společnosti. Krajský konzultant pro neonatologii Jihomoravského kraje.

 

Další členové správní rady:

 

Eva Kuličková

Členka správní rady

Zdravotní sestra na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze

 

Ing. Veronika Fibingrová

Členka správní rady

 

Ing. Petra Kotlánová

Členka správní rady